Kooli astumine

 

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtt 1. klassi

Avatud on Tartu Erakooli 2018/19 õa 1. klassi vastuvõtt. Elektroonilisi avaldusi võtame vastu kuni 31.01.18.

Infotund 1. klassi astujate vanematele toimub 16.01.18 LõunaTERAs (Teaduspargi 9) kell 17.30 – 18.30.

Tartu Erakoolis toimuvad tutvumisringid (ankeedis esitatud vanema meiliaadressile saadetakse sobiva tutvumisringi aja valimiseks link), kus viime läbi laste ühistegevused koolivalmiduse väljaselgitamiseks ning üksteisega tuttavaks saamiseks. Tagasisidet lapse kohta saab ainult peale tutvumisringi. Vajadusel toimub eraldi ajal lapse kohtumine ning vestlus koolipsühholoogiga.  Tahame olla veendunud, et laps on kooliküps ja valmis TERA mahukama õppekava järgi õppima.

TERA kogukonna peresid (õde-vend õpib juba TERAs, vanemad või vanavanemad töötavad MTÜs TEHES) ootame esmalt vestlusele juhtkonna esindajaga. Seejärel kutsume lapsed tutvumisringidesse õpetajatega.

Eelkoolist ja mujalt tulevate lastega kohtume esmalt tutvumisringides. Selle järel otsustavad õpetajad, milliste laste peredega kohtub juhtkond.

Sissesaanud laste nimekirja ega pingerida kool ei avalikusta, teate selle kohta, kas laps saab või ei saa oma kooliteed alustada TERAs, saadame  igale perele eraldi.

Selle järel sõlmib Tartu Erakool lapsevanemaga koolituslepingu.

Arstitõendi perearstilt  võib tuua õppeaasta alguseks.

 Vastuvõtt 2. – 9. klassi

Vabade kohtade olemasolul võtame õpilasi vanematesse klassidesse.

TERAsse tulekuks on vajalik täita elektrooniline  ankeet  ning hiljem lepingu sõlmimiseks tuua kooli lapse sünnitunnistus ja vanema isikut tõendav dokument.

Seejärel toimub kooli juhtkonna, õpilase ja vanema tutvumisvestlus, kus lepitakse kokku ka õpilase tutvumispäeva(de) ning proovitööde ajad. Proovitööd viiakse läbi põhiainetes, st eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles.
Nende korraldamise eesmärk on saada infot õpilase teadmiste taseme kohta, et oleks võimalik õpilast edukamalt liita meie kooli õppetöö ning klassikollektiiviga. Peale teste anname nende tulemuste kohta tagasisidet.

Koostöösoovi ja võimaluse korral järgneb õpilase esindaja ja kooli juhtkonna vahel koolituslepingu sõlmimine.

Palume kindlasti tutvuda meie kooli võimalustega siinse veebilehe vahendusel.

Õppemaks 2017/2018. õppeaastal

(Tartu Erahariduse Edendamise Seltsi MTÜ juhatuse  otsus nr 82, 17.01.2017)
Õppetasu arvestatakse lähtuvalt järgnevatest kuluartiklitest

 • õppekavas ettenähtud õppeainete ja ainetundide rahastamine, mis ei ole kaetud riigieelarvelisest toetusest;
 • kooli halduskulude finantseerimine ulatuses, mis ei ole kaetud kohaliku omavalitsuse eelarve toetusest;
 • õppevahendite soetamine;
 • õpikeskkonna parandamine;
 • õppekäikude korraldamine.

Õppetasu määrad:

1. – 9. klass 165 € kuus (12 kuud), õppeaasta maksumus 1980 €.

Peedu kool:

1. klass 90 € kuus (12 kuud), õppeaasta maksumus 1080 €.

2. – 5. klass 87 € kuus (12 kuud), õppeaasta maksumus 1044 €.

Õppetasu sisaldab kõiki koolitustegevusega seotud kulusid. Õppetasu ei sisalda koolivormi maksumust.

Õppetasu soodustused on järgmised:

*  ühest perest koolis õppivale teisele lapsele (kuni 20%);
*  ühest perest koolis õppivale kolmandale lapsele (kuni 50%);
*  eel- või lastekoolis käivale lapsele, kelle perest õpib teine laps põhikoolis (kuni 10%);
*  ühest perest eel- või lastekoolis õppivale teisele lapsele (kuni 10%).
Tasumise tähtajad kuumakse puhul:

1. 10 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist tasutakse registreerimistasu 3 kuu õppemaksu ulatuses 495 €.
2. Alates septembrist tasutakse õppemaks iga kuu 5. kuupäevaks.

Võimalik on valida ka kvartaalne makse:

1. 10-päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist tasutakse registreerimistasu 3 kuu õppemaksu ulatuses
(495 €).
2. Edaspidi samas summas kvartaalne makse 3. septembriks, 3. detsembriks ja 3. märtsiks.

Võimalik on maksta ka terve aasta eest korraga.

Tasumise täpne kord määratletakse kooli ja lapsevanema vahelises lepingus. Õppemaksu tasumine toimub MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Seltsi a/a EE64 2200 2210 3645 2663, Swedbank.

Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele saab õppemaksuks tasutud summalt tulumaksu järgmisel aastal tagasi.

Väljavõte Tartu Erakooli õppetasu kehtestamise ning soodustuste andmise korrast:

Tartu Erakooli Nõukogul on õigus Direktori ettepanekul ja õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja avalduse alusel teha erandeid õppetasu maksmisel, sealhulgas on Nõukogul õigus õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja vabastada osaliselt või täielikult õppetasu maksmise kohustusest või ajatada õppetasu maksmine.

Õppetasuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võetakse arvesse õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja perekonna majanduslikku seisundit ja õpilase õppeedukust ning käitumist.

Õppetasu vähendamise aluseks on asjaolu, et õpilase perekonna sissetulek pereliikme kohta on alla  319,56 € kuus või õpilase perekonnal on ajutised raskused õppetasu maksmisel.

Õppetasust vabastamist saab taotleda õpilasele, kelle õpiedukus ja käitumine on hea või väga hea.

Õppetasu soodustuse taotlemiseks esitab õpilase seaduslik esindaja direktorile, kellel on õigus paluda esitatud avalduses toodud andmete kinnitamiseks kirjalikke tõendusmaterjale.

Õppetasu soodustuse andmise või sellest keeldumise langetab kooli nõukogu, olles sellest eelnevalt informeerinud MTÜ TEHES juhatust. Soodustus jõustub pärast fikseerimist õpilase seadusliku esindaja ja MTÜ TEHES poolt sõlmitava koolituslepingu lisas ning kehtib õppeaasta lõpuni, mil soodustus anti.

Juhul kui õpilane ei täida punktis 9 toodud tingimusi võib kooli nõukogu otsuse soodustuse andmisest koheselt tühistada.

Kuni nõukogu nimetamiseni teeb otsuse õppetasu soodustuste andmise kohta MTÜ TEHES juhatus.

Tartu Erakooli õpilasstipendiumi statuut

 1. Tartu Erakooli õpilasstipendium on MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Seltsi poolt loodud stipendium, mille eesmärgiks on TERA õpilaste motiveerimine. Õpilastipendiumi statuudi kehtestab Tartu Erakooli Nõukogu.
 2. TERA stipendiumide arvu õppeaastaks otsustab MTÜ TEHES juhatus.
 3. TERA stipendiumikonkursi väljakuulutamise ja muud korralduslikud küsimused otsustab Kooli Nõukogu.
 4. Konkursist antakse teada kooli kodulehekülje kaudu ja teadetahvlil.
 5. TERA stipendiumile saab kandideerida iga meie kooli õpilane.
 6. Ettepaneku stipendiumi määramiseks võivad teha õpetajad, õpilasesindus, kooli juhtkond, lapsevanemad, MTÜ TEHES juhatus.
 7. Stipendiumi suuruseks on kuni 50% õppetasust kuus ja kehtivusega 6 kuud.
 8. Stipendiumi omistamise otsustab Kooli Nõukogu eelnenud poolaasta tulemuste põhjal mais ja detsembris.
 9. Stipendiaadid tehakse teatavaks TERA lõpuaktusel ja pidulikul jõululõunal.
 10. TERA Nõukogu ei pea stipendiaadi valikut avalikult põhjendama.
 11. TERA Nõukogul on õigus jätta stipendium(id) sobivate kandidaatide puudusel välja andmata.
 12. Stipendiumi ei teostata rahalise väljamaksena.
 13. Kooli Nõukogu otsusega võib stipendiaadi ebakohase tegevuse tõttu stipendiumi maksmise ennetähtaegselt lõpetada.

Stipendiumi määramise tingimused

Stipendiumi taotleja:

 • õppeaasta tulemused on head või väga head,
 • on esindanud õppeaasta jooksul kooli ülelinnalistel, maakondlikel või vabariiklikel konkurssidel, olümpiaadidel või spordivõistlustel,
 • on käitumiselt eeskujulik,
 • on ühiskondlikult aktiivne, tuues au ja kuulsust oma koolile,
 • on seltsiv, sõbralik, heatahtlik.