Karjäärinurk

Meie kool toetab õpilasi karjääri kujundamisel. Osaleme SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse programmis „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“. Programmi rahastatakse EL Struktuurifondidest.

Koolis toimuva karjääriõppe eesmärk on aidata õpilastel arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.

Pilootkooli roll on olla:

  • uute ideede ja vahendite katsetaja karjääriõppe lõimimisel õppeprotsessi;
  • aktiivne osaleja õppevahendite väljatöötamisel koostöös teiste pilootkoolidega;
  • aktiivne osaleja karjääriteenuste arendustegevuses tehtavates üleriigilistes uuringutes.

Karjääriõpe TERA õppekavas koosneb mitmest osast: karjääriõpetuse kursus 8. ja 9. klassis (35 tundi), läbiva teema “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”, lõimituna karjäärinõustamise ja -infovahendamise teenustega jne.

Läbiva teema “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemise kaudu kõigis ainetundides ja muudes õpitegevustes teadvustab TERA õpilane endale karjääriotsustega seotud põhiküsimused ning teemad. Vaata lähemalt doc TERA läbiva teema kavast. - 90.5 kB

Karjääriõpetuse kursuse raames saavutatud õpitulemused ja vajaduse korral täiendav karjäärinõustamine ning karjääriinfoteenus võimaldab TERA noorel kujundada piisava teadlikkuse iseendast ja oma karjäärivõimalustest – see võimaldab langetada iseseisvaid karjääriotsuseid ja neid ka ellu viia.

 

doc TERA karjääriteenuste korralduskava - 75.5 kB

 


Hariduspuu
php?popup=download&id=11157 Eesti hariduspuu, eestikeelne (pdf failina) - 190.41 kB