Õppekorraldus

 

Õppesüsteem

Tartu Erakool on täismahuline põhikool 1. – 9. klassini. Kool töötab ühe kuni kolme paralleelklassiga, klasside suuruseks on 1. – 3. klassis üldjuhul kuni 18 õpilast ja 4. – 9. klassis üldjuhul kuni 20 õpilast. 2. – 9. kl õpilased jagatakse keeleõpperühmadesse alates 30 õpilasest paralleelklassides; alates 17 lapsest klassis, kui paralleelklasse pole.

Tartu Erakooli (TERA) õppekava toetub riiklikule õppekavale. See on aluseks kogu kooli õppe- ja kasvatussüsteemi eesmärgistamisel ja organiseerimisel.

Õppepäev koosneb üksik- ja paaristundidest. Tundide arv ja järjekord on sätestatud tunniplaaniga.

Õppenädal koosneb viiest õppepäevast. Õpilase ühe nädala maksimaalne tunnikoormus on määratud TERA õppekavas.

Õppeprotsessi kirjeldatakse kooliastmeti: 1. – 3. klass, 4. – 6. klass ja 7. – 9. klass. Iga kooliastme juures on esitatud õppe-kasvatustaotluste üldiseloomustus, kujundatavad valmisolekud ja ajajaotusplaan.

Kooliaasta algab Tartu Erakoolis üldjuhul 1. septembril.

TERA õppetöö toimub 1. – 3. klassis üldõppe vormis, 4. – 9. klassis aineõppe vormis. Üleminek ühelt süsteemilt teisele toimub sujuvalt, tuues sisse uue süsteemi elemente. Iga astmega suureneb õpilase iseseisvus, valikute ja otsuste tegemise võimalus ja sellega seotud vastutus.

Üldõppe (1. – 3. klass) korraldamisel on meie eesmärk luua keskkond, kus laps areneks loomulikult ja kogu õpetus toimuks erinevate tegevuste kaudu. Iga õpetaja-klassijuhataja vastutab tulemuste eest (vastava klassi või kooliastme lõpetamiseks vajalikud valmisolekud fikseeritakse kooli õppekavas). Selle saavutamise metoodikad, tempo ja koormus on õpetaja valida. Üldõpetust toetavad huvitunnid, millest saab täpsemalt lugeda allpool.

Aineõppe (4. – 9. klass) süsteemis minnakse üle sujuvalt koolikorraldusele, kus eri õppeaineid vahendavad aineõpetajad. Ainetundidele lisaks on õpilastel võimalik osaleda arvutiõppe, uurimistöö koostamise ja karjääriõpetuse kursustel.

Perioodide kasutamine võimaldab õpilaste tegevust suunata ja õpilasi hinnata võrdsete ajavahemike jooksul, efektiivsemalt kasutada õppeaega.

Õppekava

Tartu Erakooli õppekava on Tartu Erakooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.

TERA õppekava koosneb üldosast ja ainekavadest, mida saab lähemalt lugeda siit.

docx TERA õppekava üldosa - 184.03 kB doc Keele ja kirjanduse ainevaldkonna kava - 400 kB doc Kehalise kasvatuse ainevaldkonna kava - 263.5 kB doc Kunstiainete ainevaldkonna kava - 4.53 MB docx Loodusainete ainevaldkonna kava - 699.59 kB doc Matemaatika ainevaldkonna kava - 274.5 kB docx Sotsiaalainete ainevaldkonna kava - 245.79 kB doc Tehnoloogia valdkonna kava - 381 kB docx Võõrkeelte ainevaldkonna kava - 893.24 kB

Huvitunnid

Huvitundides aidatakse õpilastel välja selgitada oma huve, toetades laste terviklikku arengut. Samas võimaldavad need tunnid mitmekesistada õppetööd, arendades samal ajal õpilaste võimeid ja huvisid, kujundades õpioskusi, loovust ja omaalgatust, koostööoskusi, sallivust ja kohusetunnet.

Huvitundides saavad osaleda üks kord nädalas 1. – 3. ja 4. – 6. klassi õpilased. Iga perioodi alguses registreerib õpilane end uude huvitundi.

Tegemisi huvitundides saab pildimaterjalil näha siin.

HUVITUNDIDE KIRJELDUS 2017/18                   

1.-2. KLASS

Margit Lemmiksoo lastejooga: tunni kõige olulisem osa on mäng, läbi selle õpime jooga asendeid, koordinatsiooni, lõdvestumist ja teadlikku kohalolemist ning piilume ka jooga olulise osa, meditatsiooni maailma. Samuti arendame loovust, fantaasiat, koostöö tegemise oskust ja osavust. Joogatunnis on oma koht ka vahvatel ja õpetlikel lugudel, mille loomisel ja jutustamisel iga laps kaasa lüüa saab. Lastejooga tunni eesmärk on luua toetav ja turvaline keskkond, kus laps tunneb ennast tervikliku ja vastuvõetuna täpselt sellisena, nagu ta on.

 

Õpetaja Kaie Kubri vallatu matemaatika huvitund: saame sõbraks matemaatikaga ja uurime selle ajalugu. Lahendame erinevaid mõtlemis- ja loogikaülesandeid. Lahendame probleeme, uurime kujundeid, otsime seaduspärasusi ja erinevaid lahendusi, nuputame ja mängime strateegiamänge.

 

Õpetaja Hedvy Arula teatrimängude tund: mängime erinevaid teatrimänge, kehastume põnevateks tegelasteks, mõtleme välja ja lavastame lugusid. Teeme erinevaid hääle- ja kehaharjutusi, mis aitavad kaasa selgemale ja julgemale eneseväljendusele.

 

Õpetaja Anu Jõgiaasa käsitöötuba: huvitund nendele, kellele meeldib näputöö ja isetegemine. Heegeldame, vildime, tikime, õmbleme ja teeme muud huvitavat. Ise tehtud, hästi tehtud!

 

Õpetaja Meeri Rooduse väikeste kokkade huvitund: tutvume lihtsamate toidu valmistamiseks vajalike hügieeni- ja ohutusnõuetega ning igat väikest kokka abistavate töövahenditega. Huvitunnis valmivad lõbusad suupisted, maitsvad võileivad ja magusad ampsud. Teeme kindlasti midagi põnevat ka sellisteks pühadeks nagu jõulud, lihavõtted, halloween jt tähtpäevad.

 

Õpetaja Andres Karba maletund: õpime malemängu abil ennast väljendama (male keeles), otsuseid vastu võtma ja nendega leppima. Et seda lihtsam teha oleks, õpime selgeks male mängimiseks vajalikud käigud ja lihtsamad plaanid.

 

Õpetaja Vambola Viljasoo puidust voolimise huvitund: voolime ja meisterdame (nugade abil) õpetaja juhendamisel puidust esemeid, et süveneks käelise tegevuse oskus ja laieneks silmaring. Õppeperioodi vältel valmistame puidust vurri ja kuuma nõu aluse.

 

Õpetaja Inge Arnoldi tantsulise liikumise huvitund: arendame rütmilist liikumist, kehatunnetust, koordinatsiooni ja rütmitunnet. Arendame esinemisjulgust ja tunneme tantsimisest rõõmu. Tund algab soojendusega, et tantsulise liikumise ja venitusharjutustega keha “käima” saada. Tunni põhiosas keskendume tantsu õppimisele.  Kõige olulisem on tantsulust!

 

Õpetaja Katri Siku digitund: uurime põnevaid rakendusi ja nende võimalusi, koostame nende abil huvitavaid töid ning mängime erinevaid arendavaid mänge. Õpime, kuidas ise häid esitlusi, pilte ja videoid teha.

Saame koos nutikaks ja osavaks iPadi kasutajaks!

 

Õpetaja Kertu Kuusksalu põnevate katsete huvitund: sinu ümber on palju põnevat, mida sa veel ei tea. Aga kas sa tahaksid teada? Teeme katseid, mängime ning arendame teadmishuvi ümbritseva maailma kohta. Mitmesuguste lõbusate katsete tulemusena jõuad hämmastavate tulemusteni. Päris kindlasti õpid tundma erinevaid loodusteaduslikke seaduspärasusi.

 

Õpetaja Priit Kärje turnimise huvitund: selles tunnis mängime vanu tuttavaid mänge ja tutvustame teistele uusi ning huvitavaid mänge. Liigume palju ja teeme, mida oskame, et oleks lõbus. Sul on võimalik ennast ka võimlemisharjutustega proovile panna. Saad osaleda täpselt nii, nagu oskad ja suudad.

 

Õpetaja Joshua James Viinalassi TERAbiidi huvitund: Kui oskad lugeda neljani, siis see tund on sinu jaoks ideaalne! Tutvume erinevate löökriistadega. Arendame pillioskusi ja meeskonnatööd. Üheskoos muusikat tehes saame kehaliselt aktiivsemaks ja paraneb meie rütmitunnetus.
Perioodi jooksul omandatud skille jagame teistega.;)
Käed külge ja lõbus aeg!

 

3.-4. KLASS

Mart Rohtmetsa päästeala huvitund: kuhu helistada, kui juhtub õnnetus? Kes vastab numbrile 112, mis on nende töö? Kes on need inimesed, kes tulevad kohale, kui põleb maja, on juhtunud õnnetus, loom või lind on abitus olukorras, olete leidnud kahtlase eseme? Räägime päästjate ja demineerijate tööst, õpime käituma õnnetuse korral. Teeme praktilisi harjutusi, proovime aja peale riietumist ja vaatame õpetlikke videoid.

 

Õpetaja Vambola Viljasoo puidust voolimise huvitund: voolime ja meisterdame (nugade abil) õpetaja juhendamisel puidust esemeid, et süveneks käelise tegevuse oskus ja laieneks silmaring. Õppeperioodi vältel valmistame puidust vurri ja kuuma nõu aluse.

 

Tiia Suurtee rivitantsu huvitund: kui sulle meeldib muusika saatel ennast liigutada ja sulle meeldib tantsimine, on just see huvitund sulle. Tutvume rivitantsu põhisammude ja erinevate stiilidega, tantsime erinevaid lihtsamaid rivitantse ja tunneme tantsimisest rõõmu. Tantsida ei pea oskama (õpime koos) ja partnerit pole ka vaja.

 

Õpetaja Karol Tšernetski matkatarkusetund: kellele meeldib seiklus metsas, mägedes, või ka mujal, kus pole koduseid mugavusi? Selles tunnis õpime kõike seda, mida tuleks meeles pidada, kui minna kodust välja põnevust otsima – alustades riietusest, lõpetades onnide ehitamise, esmaabi andmise ning muu põnevaga.

 

Rasmus Põllu fotohuvitund: õpime lihtsate harjutuste abil paremaid pilte tegema. Räägime fotograafiast, kaameratest ja muust pildistamisega seonduvast.

 

Õpetaja Kertu Kuusksalu Põnevate katsete huvitund: sinu ümber on palju põnevat, mida sa veel ei tea. Aga kas sa tahaksid teada? Teeme katseid, mängime ning arendame teadmishuvi ümbritseva maailma kohta. Mitmesuguste lõbusate katsete tulemusena jõuad hämmastavate tulemusteni. Päris kindlasti õpid tundma erinevaid loodusteaduslikke seaduspärasusi.

 

Õpetaja Madis Tuule origamitund: voldime ja värvime paberist huvitavaid esemeid. Õpime kasutama erinevaid meetodeid paberist millegi vahva tegemiseks. Arendame ka värvide kokkusobitamise taju.

 

Õpetaja Taavi Kreitsmanni Suure Tõllu huvitund: oleme kõik kuulnud Saaremaast. Võib-olla oleme seal isegi praamiga külas käinud. Mis söök on aga sonk ning mida tehakse sokipöisel? Mitu jalga on Saaremaal ning kuidas üks neist sääre sai? Kuidas mängitakse “Ruutu” või “Arginapsu”? Mida viikingid Saaremaalt otsisid? Leiame vastused kõikidele nendele küsimustele. Ikka mängides ja madistades.

 

Õpetaja Anu Liivi teatrimängude huvitund: mängime paljusid toredaid teatrimänge, mis arendavad loovust, kujutlusvõimet, koostööd, esinemisoskust ja -julgust. Kehastume kõikvõimalikeks tegelasteks, kes satuvad ettearvamatutesse olukordadesse ja kohtadesse. Teeme tutvust ka improvisatsioonilise teatriga − see on teater, kus kõik sünnib koha peal, siin ja praegu.

 

Kenneth Tuule igapäevateaduse huvitund: uurime ja mõtestame lahti meid ümbritsevaid erinevaid nähtuseid. Arutleme ja püüame mõista, miks meid ümbritsev käib nii, nagu ta käib ja mis on teadusel üldse selle kõigega pistmist. On mõni teadusalane küsimus, mis on sul vastamata jäänud? See on koht selle arutamiseks!

 

Margit Lemmiksoo lastejooga: tunni kõige olulisem osa on mäng, läbi selle õpime jooga asendeid, koordinatsiooni, lõdvestumist ja teadlikku kohalolemist ning piilume ka jooga olulise osa, meditatsiooni maailma. Samuti arendame loovust, fantaasiat, koostöö tegemise oskust ja osavust. Joogatunnis on oma koht ka vahvatel ja õpetlikel lugudel, mille loomisel ja jutustamisel iga laps kaasa lüüa saab. Lastejooga tunni eesmärk on luua toetav ja turvaline keskkond, kus laps tunneb ennast tervikliku ja vastuvõetuna täpselt sellisena, nagu ta on.

 

Õpetaja Joshua James Viinalassi TERAbiidi huvitund: Kui oskad lugeda neljani, siis see tund on sinu jaoks ideaalne! Tutvume erinevate löökriistadega. Arendame pillioskusi ja meeskonnatööd. Üheskoos muusikat tehes saame kehaliselt aktiivsemaks ja paraneb meie rütmitunnetus.
Perioodi jooksul omandatud skille jagame teistega.;)
Käed külge ja lõbus aeg!

 

5.-7. KLASS

Õpetaja Tuuli Rindemaa sündmuse korraldamise nippide oskustund: arutleme erinevate sündmuste kordaminekute ja ebaõnnestumiste üle ning proovime mõista, milliselt sündmuselt ei tahaks ise mitte mingi hinna eest puududa. Paneme koos sõbraga mõtted paberile ja teeme need teoks nii hästi, kui oskame.

 

Mart Rohtmetsa päästealatund: kuhu helistada, kui juhtub õnnetus? Kes vastab numbrile 112, mis on nende töö? Kes on need inimesed, kes tulevad kohale, kui põleb maja, on juhtunud õnnetus, loom või lind on abitus olukorras, olete leidnud kahtlase eseme? Räägime päästjate ja demineerijate tööst, õpime õnnetuse korral käituma. Teeme praktilisi harjutusi, proovime aja peale riietumist ja vaatame õpetlikke videoid.

 

Õpetaja Madis Tuule putitamisoskustund: õpime hooldama ja vajadusel parandama kergliiklusvahendeid (jalgrattad, rulad, rulluisud, jne) ja huvi korral ka kõike muud.

 

Tiia Suurtee tantsuoskus tund: kui sulle meeldib muusika saatel ennast liigutada ja sulle meeldib tantsimine, on just see huvitund sulle. Tutvume rivitantsu põhisammude ja erinevate stiilidega, tantsime erinevaid lihtsamaid rivitantse ja tunneme tantsimisest rõõmu. Tantsida ei pea oskama (õpime koos) ja partnerit pole ka vaja.

 

Õpetaja Martiina Niilitsa ja Priit Kärje pallitund: õpime selgeks erinevate pallimängude baasharjutused. Sooritame sportmängudeks ettevalmistavaid liikumismänge. Õpime erinevate pallimängude juurde viivaid harjutusi, tehnikaid ja tutvume reeglitega.

 

Õpetaja Hedvy Arula draamaoskuse tund: mängime erinevaid teatrimänge ning teeme teatriharjutusi, mis arendavad kiiret mõtlemist, loovust, kujutlusvõimet, suulist ja kehalist väljendusoskust, koostööd ning esinemisoskust. Esitame ettevalmistatud etüüde ning tegeleme ka improvisatsioonilise teatriga − see on teater, kus kõik sünnib kohapeal, siin ja praegu.

 

Kenneth Tuule teadusliku maailmapildi tund: mõistame ja mõtestame maailma erinevatest vaatepunktidest lähtuvalt. Püüame teha seda läbi teadusprisma ja proovime aru saada erinevate nähtuste teaduslikust põhjendusest. Vaatame ka, millega tegelevad erinevate valdkondade teadlased. Kui oled kunagi mõelnud, miks õpitakse koolis loodusteaduseid ja kuhu nendega välja jõutakse, siis see on see koht, kus saame seda arutada.

 

Õpetaja Terttu Tammaru digitund: otsime üheskoos vastuseid Teie digimaailma küsimustele, proovime ise äppe teha, erinevaid väikeseadmeid programmeerida jne.
Kindlasti saad ka ise tundide planeerimisel kaasa rääkida – Sul on võimalus erinevaid teemasid välja pakkuda, millest rohkem teada tahad.
Laiendame üheskoos enda silmaringi digimaailmas!

 

Õpetaja Maria Kulli väitlustund: koolis, trennis ja kodus tuleb ikka ette olukordi, kus oleme erineval arvamusel. Tunnis õpime, kuidas teisi mõista ja oma seisukohta loogiliselt ning veenvalt põhjendada. Arutleme laia valiku põnevate teemade üle ja teeme lõbusaid harjutusi, mis arendavad esinemisjulgust!

 

Cooking with Sten: Cooking is an essential skill that can be learned at any age. Now is your chance to learn the essential cooking tips and tricks that will make you into a great home cook. Come learn the techniques and recipes that you can use to amaze your friends and family with! We will learn elements from Italian and French cooking and we will do it all in English, come on now, let’s get cooking!

Hindamine

Õpilaste hindamise korraga sätestatakse TERA õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamine, hinnete alusel õpilase järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama jätmine. Täpsemalt saab TERA hindamise korraldusega tutvuda siin. docx TERA hindamisjuhend - 109.48 kB

Käitumises väärtustame ja hindame viisakat suhtlemist, töörahu hoidmist ning kooli kodukorrast kinnipidamist; hoolsuse juures hindame õppevahendite ja töökoha korrashoidu ning suhtumist õppetöösse. Väga olulised oskused, mida tähtsustame, kujundame ning hindame, on koostööoskus(valmidus) ja iseseisva töö oskus. Käitumise ja hoolsuse hindamise täpsemat juhendit saab uurida siit. doc Käitumise ja hoolsuse hindamine - 28 kB

Kooli õppenõukogu toimumine 2017/18 õa-l

nr 1 – 22. nov 2017

nr 2 – 21. veebr 2018

nr 3 – 30. mai 2018

nr 4 – 15. juuni 2018

nr 5 – 21. august 2018