TERA eripära

TERAs pööratakse süvendatult tähelepanu:

• matemaatika õppimisele (tundide arvu on suurendatud; alates 5. klassist toimub õppimine väikestes tasemerühmades);
• eesti keele õppimisele (tundide arvu on suurendatud III kooliastmes);
• A- ja B-võõrkeele õppimisele (tundide arvu on suurendatud; kasutatakse keelekümblusmetoodikat; alates 2. klassist toimub õppimine väikestes tasemerühmades; alates 1. klassist A-võõrkeelena inglise keel, alates 4. klassist B-võõrkeelena vene, saksa või prantsuse keel);
• IKT-vahendite kasutamisoskuse teadlikule arendamisele (igal õpilasel on tahvelarvuti, mida kasutatakse õppimist toetava vahendina igapäevases õppetöös).

Et laiendada õpilaste silmaringi ning arendada täiendavaid oskusi, võimaldab kool õpilastel alates 1. klassist osaleda järgmistes HuviTERA ringitundides:
inglise keele ja tantsuõpetuse tundides,
huvitundides (1.-3. klass, 4.-6. klass), nt silmaringitunnis, raamatuklubis, looduse avastamise tunnis, muinasjututoas jne,
alates 5. klassist erinevatel õppekursustel, nt karjääriõpetus, IKT-õpetus, uurimistöö kursus.