Toetav õpe

 

Toetav õpe Tartu Erakoolis

EESMÄRGID:
• õpilaste individuaalsuse arvestamine;
• õpilase hariduslike erivajaduste arvestamine;
• nii andekate kui ka õpiraskustega õpilaste võimete- ja vajadustekohase arengu toetamine.

TOETAV TERA ÕPETAJA:
• märkab andekat ja abivajajat (sh käitumisraskustega õpilast),
• ei riidle abivajajaga,
• annab õpilasele võimaluse vaadata töös tehtud vigu,
• viib läbi konsultatsioonitunde ja leiab võimaluse vajadusel vähemalt korra kuus tegeleda iga seal osalejaga individuaalselt,
• kutsub õpilasi tahvli juurde vastama eesmärgiga toetada õpilase teema omandamist ja anda talle eduelamus,
• annab tagasisidet õpilase arengukohtadest ja saavutustest,
• annab tunnis ja kodus lahendamiseks lisaülesandeid,
• pakub võimalusel individuaalset juhendamist (vajadusel teiste ainetundide ajal aineõpetaja nõusolekul),
• on informeeritud Tartus tegutsevatest andekate ja abivajajate toetavat õpet ning ringe pakkuvatest keskustes,.
• soovitab õpilasele sobivaid internetiallikaid,
• teeb koostööd lapsevanemaga: informeerib teda lapse saavutustest ja/või vajadustest ning nõustab teda lapse toetamisel,
• teeb lapse toetamiseks koostööd koolipsühholoogi ja logopeediga,
• hoolitseb terve sotsiaalse õhkkonna eest oma klassis,
• loob mitmekülgse õpikeskkonna: kasutab erinevaid meetodeid, annab erinevaid õpiülesandeid ja –kogemusi,
• toetab elukestva õppe valmisolekut: aidates õpilasel teadvustada oma õpistiili, arendades õpilase õpisokusi,
• tunnustab õpilast.

Koolipsühholoog

Koolipsühholoog nõustab Sind, TERA õpilane, kui:

sa tahad kellegagi rääkida,
sa otsid vastust küsimusele: “Kes ma olen?“,
sa tahad ennast paremini tundma õppida,
sa oled rahulolematu endaga, oma eluga,
sul on raskusi õppetööga hakkama saamisel,
sul on raske sõpru leida, suhelda, suhteid hoida,
sa tunned ennast sageli ebamugavalt, kui oled närviline, pinges, kurb, kartlik,
mures, kergesti ärrituv, vihane, konfliktne vms,
sa oled enda või teiste suhtes liialt kriitiline,
sul on raske teha valikuid, otsuseid.

Koolipsühholoog viib läbi uuringuid – koolivalmidus, võimed, kutsesobivus, isiksus,
temperament jt.

Koolipsühholoog nõustab lapsevanemaid:
– aidates mõista lapse õppimist ja käitumist mõjutavaid tegureid,
– abistades neid uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel.

Koolipsühholoog teeb koostööd õpetajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Logopeed

Logopeed TERA koolis aitab õpilasi, kellel on probleeme lugemise ja kirjutamisega.

Logopeed teeb igal sügisel õpilastele diagnoosetteütluse, mille põhjal moodustab kõneravi rühmad.
Rühmadesse võetakse lapsi, kellel esinevad vead häälikupikkuste märkimisel.
Abi saavad ka lapsed, kellel on probleeme lugema õppimisel.
Kõneravi tunnid toimuvad kaks korda nädalas ning nendest võtavad osa 1.-4. klassi õpilased.
Nendes tundides me teeme tööd sõna häälikulise koostisega ning kordame ja kinnistame eesti keele tundides õpitud reegleid. Tunde teevad mõnusamaks mitmed logopeedilised mängud. Kõneravi tunnid ei ole hindelised. Õpilased saavad oma tööde eest hinnangu.

Logopeed teeb koostööd õpetajate ja koolipsühholoogiga.

Iga perioodi lõpus  vestleb logopeed õpetajatega õpilaste edusammudest ning annab soovitusi õppimiseks.
Õpetajad annavad logopeedile teada teemadest, mida võiks kõneravi tundides pikemalt käsitleda.
Kui mõnel õpilasel tekib ka muid probleeme, siis saab logopeed koolipsühholoogiga neid koos arutada ning lahendusi leida.

Logopeed nõustab ka lapsevanemaid.

Kõneravi rühmades õppivate laste vanemad võivad oma laste edusammude kohta küsimusi esitada ning soovitusi saada lapse täiendavaks abistamiseks kodus.
Ka need lapsevanemad, kelle lapsed ei käi kõneravi tundides, võivad logopeedi poole pöörduda, kui mõni mure on tekkinud.

Logopeed Raili Isak viibib koolis igal tööpäeval, va reedel.

TERA õpilastel ja vanematel on võimalus pöörduda ka Tartumaa Rajaleidja keskusesse, kus pakutakse erinevaid õppe- ja karjäärinõustamisteenuseid.