Meie kool

Tartu Erakool (TERA) on Eesti haridusmaastikul omalaadne fenomen, sest on tekkinud soovist luua parim arengukeskkond oma lastele. Kooli loomisele 2007.a aitasid kaasa paljud erinevad osapooled, luues koolipidajaks mittetulundusühingu Tartu Erahariduse Edendamise Selts (TEHES).
2013.a avas TEHES koostöös Peedu Kooli Seltsiga algkooli Peedul.

 

Meie kool on kogukonnakool, kus koos tegutsevad õpilased ja nende pered (vanemad, vanavanemad, õed-vennad) ning kooli töötajad.

TERA on õppimiskeskne ja õpilase arengule orienteeritud, terviklikku isiksust arendav ja koostööd soosiva turvalise õpikeskkonnaga kool. Kool võimaldab omandada mitmekülgset haridust lähtuvalt õppija individuaalsusest ning toetab iga meie inimese kujunemist selliseks isiksuseks, kes tuleb edukalt toime oma elu ja tööga, arendab ennast ja aitab sellega kaasa ühiskonna arengule, määratleb end oma rahva liikmena, kodanikuna, kaasvastutajana Euroopa ja maailma tuleviku eest.

TERA olulised märksõnad

Õppijakesksus

– terviklikku arengut toetav õppekava
– väikesed klassid ning õpirühmad, mis võimaldavad arvestada iga õpilase isikupära, tema andeid ja eeldusi
– mitmekesised õppimis- ja õpetamismeetodid
– õppeainete seostamine omavahel
– huvide märkamine ja arendamine
– õppimise ja õpetamise sidumine tegeliku eluga
– asjatundlikud ja hoolivad õpetajad
– tähelepanu üldiste oskuste arendamisel (eneseväljendus-, esinemis-, koostöö-, enesanalüüsi- ja õpioskuste toetamine, loovuse arendamine)
– võõrkeelte süvaõpe: inglise keel alates 1. klassist, vene, saksa või prantsuse alates 4. klassist,
– põhiainete süvaõpe: matemaatika lisatunnid alates 1. klassist, eesti keele lisatunnid alates 7. klassist
– väga head põhikooli õpitulemused

Hoolimine ja koostöövalmidus

– iga õpilane on oluline, igaühte märgatakse ja igaühte koheldakse kui ainulaadset inimest
– koolis on sõbralikud inimesed ja mõnus õhkkond
– tihe koostöö lapsevanematega MTÜ TEHES kaudu või ka väljaspool seda; lapsevanemal on võimalus kaasa lüüa kooli arendamisel
– hästi korraldatud regulaarne infovahetus (Stuudiumi veebipäevik, kodulehekülg, arenguvestlused, koosolekud)

Meeldiv keskkond

– asukoht linna keskel vaikses ja turvalises kohas Tähe tn 4
– maitsekalt remonditud ja avarad ruumid: kokku on meie käsutuses 2532 ruutmeetrit pinda neljal korrusel, kus asuvad erinevad ruumid (sh arvutiklass, tantsuklass, lisaks garderoob, raamatukogu, õpetajate toad)
– kaaseagsed õppevahendid (sh korralik arvutisüsteem, tahvelarvutid, digitahvlid, esitlustehnika)
– toitlustaja on P. Dussmann Eesti OÜ

Lisaväärtused

– mitmekesine huvitegevus HuviTERAs
– pikapäevarühm PäevaTERA
– mitmesugused üritused, palju õppekäike,
– tegevused õuesõppekeskuses Peedul,
– mugav koolivorm

Järelvalve 

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. Ekspertide  põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Lõuna piirkond (Munga 18, Tartu)

Tartu-, Jõgevamaa: Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas@hm.ee;  mobiiltelefon 5687 0346;   lauatelefon 735 4068

Teenistusliku järelevalve küsimustes on omavalitsustele kontaktisikuks Hille Voolaid, Hille.Voolaid@hm.ee; mobiiltelefon 51 89953; lauatelefon 735 0109.