Juhtimine

TERA tööd juhivad Kooli nõukogu, nõukogu esimees ja direktor. Kolmeks aastaks valitavasse nõukogusse kuuluvad direktor, üks lapsevanemate, üks õpetajate ja kaks MTÜ TEHES esindajat. Kooli nõukogu tööd juhib kooli nõukogu esimees.

Kooli nõukogu hoolitseb kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest, viib ellu MTÜ TEHES otsuseid. Direktor võtab vastu õpilasi ning tegeleb igapäevaselt kooli õppetööga seonduvate küsimustega.

Kaks korda kuus koguneb kolleegium – TERA õpetajate esindus, kuhu kuuluvad eri ainevaldkondade esindajad. Ühiselt kavandatakse kooli arengut ja planeeritakse koolielu sündmusi, analüüsitakse olukordi jne.

Tartu Erakooli pidaja on mittetulundusühing Tartu Erahariduse Edendamise Selts (TEHES). MTÜ liikmed on lapsevanemad ja õpetajad ning tööd korraldab juhatus. Viimane kinnitab kooli arengu- ja õppekavad, eelarve, põhikirja ja vastutab tegevuse rahalise katte eest. TEHESe juhatuse määrata on ka õppemaksude suurus, sümboolika ja koolivormi kehtestamine. MTÜ kõrgeim organ on üldkoosolek.