Kodukord

Tartu Erakooli (Tartu linn) kodukord

 

Tartu Erakool (edaspidi Kool) on eraüldhariduskool, mis võimaldab õpilasel õppida kolmes kooliastmes. Koolipere lähtub oma tegevuses ja käitumises Eesti Vabariigi seadustest, Kooli õppekavast ja Koolis vastuvõetud kordadest, kehtivatest kokkulepetest ja põhiväärtustest. Kooli kodukord kehtib kõikjal, kus korraldatakse Kooli  õpilastele õppetööd ja viiakse läbi kooliüritusi.

Tartu Erakooli koolipere liige hoiab kõrgel oma Kooli au ja väärikust Koolis ning ka väljaspool koolimaja viibides.

 

I Päevakava

 1. Koolimaja välisuksed ja riidehoid avatakse kell 8.00 koolipäeva hommikul ning suletakse kell 17.30 õhtul.
 2. Õppetunni pikkus on kuni 90 minutit, vahetund üldjuhul 5 – 10  Söögivahetunni pikkuseks on 20-30 minutit.
 3. Pikapäevarühm PäevaTERA alustab tegevust kohe pärast osalevate õpilaste tundide lõppu ning kestab 16.30-ni.
 4. Tunniplaanist ja selle muudatustest teavitab õpilasi klassijuhataja või tema puudumisel õppedirektor või õppekorraldaja.

 

II Õppimine

 1. Koolis on kõik õppetunnid õpilasele
 2. Õpilane jõuab igasse koolitundi õigeaegselt.
 3. Õpilane valmistub igaks õppetunniks ning võtab kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed.
 4. Tunnis osaleb õpilane aktiivselt ja mõtestatult, ei häiri klassikaaslasi ega õpetaja tööd.
 5. Õpilane ei kasuta koolipäeval mobiiltelefoni jt õppetööks mittevajalikke vahendeid. Õpilane kasutab arvutit/tahvelarvutit ainult õpetaja loal.
 6. 1.-3. klassi õpilasel on TERA raamat.

 

Puudumine

 1. Õppetööst puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel:
 • õpilase haigestumine või talle tervishoiuteenuse osutamine;
 • läbimatu koolitee või ilmastikutingimused;
 • olulised perekondlikud põhjused;
 • muud Kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused.
  • Õppetööst on lubatud puududa ainult lapsevanema (või hooldaja) tõendi alusel, mis esitatakse klassijuhatajale 3 päeva jooksul pärast õpilase Kooli tulekut kas e-päeviku, telefoni või kirjaliku tõendi vahendusel. Erandjuhtumid pikemate puudumiste kohta (reisid, treeninglaagrid jm) lahendab lapsevanema avalduse alusel (1 nädal enne puudumise algust)
  • Õpilase puudumine ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega puudutud tunnis antud õppeülesande tähtajalisest täitmisest.
  • Koolipäeva keskel võib õpilane lahkuda Koolist ainult klassijuhataja või klassijuhataja puudumisel aineõpetaja või juhtkonna loal.
  • Kehalise kasvatuse tunnist vabastatud õpilane esitab sellekohase lapsevanema või arsti tõendi aineõpetajale või klassijuhatajale. Kui kehaline kasvatus on viimane tund, võib õpilane pärast tõendi esitamist Koolist lahkuda, päeva keskel võib ta viibida oma klassi juures või koolimajas.

 

Hindamine

 1. Hindamise abil väärtustatakse Koolis nii õppimist kui käitumist, nii iseseisva kui koostööoskust.

12.1. Õpitulemuste kohta tagasiside andmiseks  kasutatakse nii sõnalist hinnangut kui tähtsüsteemi. Hinnangute andmist lapse arengule jätkatakse kuni põhikooli lõpuni.

12.2.  Kool teavitab õpilast ja tema seaduslikku esindajat hinnetest ja hinnangutest vastavalt Kooli hindamisjuhendile.

12.3.  Õpilasel ja lapsevanemal on võimalus saada hinnete  kohta teavet aineõpetajatelt, klassijuhatajalt, e-päeviku ja tunnistuse kaudu.

12.4.  Käitumise ja hoolsuse diferentseeritud hindamine toimub Koolis iga õppeperioodi lõpus vastavalt Tartu Erakooli käitumise ja hoolsuse hindamise korrale, mida õpilastele ja   lapsevanematele tutvustab klassijuhataja õppeaasta algul.

 

III Käitumine

 1. Kooli õpilane käitub viisakalt, lugupidavalt kaasõpilaste, õpetajate ja teiste täiskasvanute suhtes.
 2. Koolis õppivad-töötavad inimesed tervitavad üksteist viisakalt nii koolimajas kui muudes avalikes kohtades.
 3. Õpilane hoiab puhtust ja korda Koolis ning Kooli territooriumil; hoiab isiklikku ja Kooli vara. Kooliruumide, -mööbli jms tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitab õpilane (või tema esindaja) tekitatud kahju.
 4. Õpilane vastutab Kooli poolt soetatud ja tema kasutusse antud õppevahendite (õpikute, tahvelarvuti jms) otstarbekohase kasutamise ning õigeaegse tagastamise eest. Õppevahendite tahtliku rikkumise või kaotamise korral on õpilane (või tema esindaja) kohustatud soetama uued õppevahendid või hüvitama tekitatud kahju.
 5. Vahetunnis käitub õpilane nii, et ei sea ohtu ennast ega teisi.
 6. Õpilane ei tarvita alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid, ei suitseta.
 7. Õppekäikudel, ekskursioonidel ja matkadel täidab õpilane täpselt õpetajate ja teiste täiskasvanute korraldusi ning liikluseeskirju.
 8. Õpilane kannab koolivormi (valik: http://norrison.ee/et/138-tartu-erakool) ja koolimajas sisejalanõusid.

 

IV Õpilase arengu toetamine

 1. Õpilase võimete ja annete arendamiseks selgitatakse Koolis välja õpilase individuaalsed õpivajadused, valitakse sobivad õppemeetodid ning korraldatakse vajaduse korral diferentseeritud õpet.
 2. Õpilasel, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, on võimalus täiendavale pedagoogilisele juhendamisele väljaspool õppetunde. Õpiraskuste korral ja õpetaja soovitusel osaleb õpilane õpiabitundides (konsultatsioonid, kõneravi, parandusõpe).
 3. Õpilasega tegelevad vajadusel HEV koordinaator, logopeed ja psühholoog.
 4. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse tema ja vanema(te)ga Koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arengu- ja/või perevestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides.  Vestlused toimuvad vastavalt Koolis kehtivale arenguvestluse korrale.
 5. Õpilasel on õigus osaleda Koolis toimuvas huvitegevuses ja kasutada õppekavavälises organiseeritud tegevuses tasuta oma Kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid.
 6. Kooli õpilast tunnustatakse vastavalt Koolis kehtivale õpilaste tunnustamise korrale. Tunnustamise eesmärgiks on innustada õpilast veelgi paremini toime tulema ja teistele eeskujuks olema.
 7. Õpilast tunnustatakse avalikult:
 • suulise kiitusega;
 • kirjaliku kiitusega TERA raamatus, Stuudiumi e-päevikus, Kooli koduleheküljel;
 • Kooli direktori käskkirjalise kiitusega;
 • Kooli kiidu-, au- või tänukirjaga vastavalt Koolis kehtivale õpilaste tunnustamise korrale;
 • MTÜ TEHES poolt määratud stipendiumiga vastavalt Kooli õpilasstipendiumi statuudile.
 1. Eesmärgiga mõjutada õpilasi Kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist Koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud ja asjakohaseid tugi- ning mõjutusmeetmeid.
 2. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele ja/või lapsevanemale tugi- või mõjutusmeetme valikut.
 3. Lapsevanemat teavitatakse rakendatud tugi- või mõjutusmeetmest vajadusel kas e-päeviku või kirjaliku teatise (paberkandjal, e-kiri) abil.
 4. Õpilase suhtes võib rakendada tugimeetmeid (sealhulgas kirjalike kokkulepete sõlmimine, kohustuslik konsultatsioonitundides osalemine, individuaalse õppekava rakendamine, tugispetsialisti teenuse osutamine) ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:
 • suuline laitus;
 • kirjalik märkus e-päevikus;
 • õpilase käitumise arutamine vanemaga;
 • õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppejuhi juures;
 • õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;
 • õpilasele tugiisiku määramine;
 • kirjalik noomitus direktori käskkirjaga;
 • esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas Kooli kodukorraga, Kooli hoiulevõtmine;
 • õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
 • konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
 • Kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid vanema nõusolekul;
 • pärast õppetundide lõppemist Koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
 • ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest Koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
 • ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.
 1. Käitumise, Kooli kodukorra rikkumise ja/või hoolimatu õppetöösse suhtumisega seotud probleemide lahendamisel lähtutakse vastavast Koolis kehtivast korrast, mille eesmärk on ennetada ja lahendada probleemsed olukorrad, mis on tingitud õpilase käitumisest ja vastuolus Kooli väärtuste ning põhimõtetega, segavad õppetöö läbiviimist ja /või mõjutavad negatiivselt kaasõpilasi.
 2. Kooli hoiule võetud esemed hoiustatakse ja need tagastatakse lapsevanemale või õpilasele. Kui ese võib olla tõendiks seadusrikkumisele, teeb koolitöötaja politseile avalduse ja annab eseme üle politseile.
 3. Kool tagab õpilase Koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.
 4. Vägivalla ennetamiseks tagatakse Koolis järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel.
 5. Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse üle järelevalve tagamiseks jälgitakse Kooli hoonest ja territooriumilt sisse- ja väljaliikumist.
 6. Õpilase esindajad käituvad Kooli ruumides või muudel Kooli üritustel viibides viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks õpilastele.
 7. Avaldusi ja ettepanekuid koolitöö korraldamise ja parendamise kohta võib õpilane või esindaja esitada Tartu Erakooli direktorile, Nõukogule või MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Seltsi juhatusele.
 8. Saadud avaldused vaadatakse läbi ühe kuu jooksul ning vastused esitatakse vastavalt soovile kirjalikult või suuliselt.