Kooli areng

TERA avati 1. septembril, 2007.

TERA on Eestis ainulaadne kodanikualgatusel põhinev kool. Õpilased, õpetajad ja lapsevanemad moodustavad ühise koolipere, kes kõik teevad koostööd laste ja kooli arengu nimel. Koolil on kindel nägemus õppe- ja kasvatustööst ning arengueesmärkidest, samas on kõik lastevanemate head ideed ja panus kooli arendamisse teretulnud.

Kooli tuleviku kavandamise ja tegevuse analüüsi tsüklisse on TERA-s kaasatud kõik osapooled vastavalt Sisehindamise mudelile ja korrale. Kolm tegevusaastat on olnud Tartu Erakooli esimesed aastad, mistõttu on katsetatud erinevaid lähenemisi andmete kogumisele, analüüsimisele ja arengu planeerimisele. Suund on olnud üks – ideaalide sihil, mis sisalduvad kooli missioonis, visioonis ja põhiväärtustes. Eesmärk kasvada õpilaste arvult 50% ulatuses aastaks 2015 (144 õpilast), on tänaseks saavutatud (01.09.2014 seisuga õpib TERA-s 291 õpilast).

Kolme aasta jooksul on kooli kui terviku areng olnud arengukavas prognoositust kiirem, kujunenud on selgema sisuga metoodikakeskused (algklasside metoodika, ainegruppide metoodikad), õpe on mitmekesisem ja partnerite osas laiahaardelisem.

Väljakutseteks on:

  • õppekavauuendus – mitmekesisem õppe sisu ja korraldus paremaks õppija arengu toetamiseks ühtne organisatsioon ja koolikogukond – hooliv, tunnustav ja arengut toetav keskkond igale koolikogukonna liikmele;
  • õppekeskkond, sh ruumilahendus kasvava koolina, sh järgmise kooliastme loomise idee valguses

Väljakutsed, tugevused ja suundumused on aluseks nii uue õppeaasta eesmärgiseades kui ka uue perioodi arengukavale, eelarvele ja tööplaanidele.

docx TERA arengukava 2013-2019 - 104.59 kB

 

pdf TERA kroonika - 22.79 MB