Missioon ehk mille nimel tegutseme

Meie missioon on pakkuda igale lapsele tarkust, arendada tegutsemisjulgust ja loovust, aidata kaasa lapse arenemisele terviklikuks isiksuseks. Ta hoolib iseendast, teistest ja ümbritsevast keskkonnast, on avatud, oskab ja julgeb mõelda ning öelda; teha ja vastutada.

Visioon ehk meie helesinine unistus

TERA visioon on saada silmapaistvaks kooliks Tartus, kus antakse parimat ja mitmekülgseimat haridust, mis tugineb iseseisvaks eluks vajalikel teadmistel ja tehnoloogia ning looduse kooskõlal. Väärtustades nii õpilast, õpetajat kui  lapsevanemat, oleme teenäitajaks uute hariduslike lahenduste leidmisel ning tutvustamisel kogu Eestis.

Põhiväärtused

Terviklikkus – arvestame iga lapse, õpetaja ja vanema eripära. Õpetamisel läheneme individuaalselt, toetame igakülgselt isikupärast õppimist. Toetame intellektuaalse, emotsionaalse, sotsiaalse ja füüsilise arengu harmooniat. Formaalsest hindest tähtsam on armastus õppimise vastu. Terviklikkuse visiooni aitab ellu viia meie õppekava ning ka õpikeskkond.

Koostöö ja avatus – väärtustame võrdsusel põhinevat suhtlust ja ühistegevust eri koostöörühmade vahel. Tähtsal kohal on kooli ja kodu sünergia, samuti lapse arendamine kogukonna liikmeks ja Tartu linna kodanikuks. Teisi koole vaatleme kui koostööpartnereid, mitte kui konkurente.

Kogukond – meie kool on kogukond, millel on tugev ühtsustunne ja identiteet (selle sümbol on nt koolivorm). Samas suhtleme aktiivselt mitmesuguste teiste kogukondade, rühmadega (nt mitmesugused organisatsioonid, teised koolid).

Algatus ja loovus – me koolitame inimest, kes osaleb talle tähtsate asjade otsustamisel, kes julgeb oma arvamust avaldada, julgeb vastutada ning uute ideedega välja tulla. Meie kool soosib algatust, loovust, oma tee otsingut, seda nii koolis, kodulinnas kui kogu Eesti ühiskonnas.

Austus ja lugupidamine – meid iseoloomustab viisakus, tähelepanelikkus ja hoolimine kõigi inimeste suhtes. Meie koolis valitseb distsipliin mitte hirmust, vaid lugupidamisest.