Põhikiri

 

KOOLI PÕHIKIRI

 

 1. ÜLDSÄTTED

 

1.1.     Nimi

 

Erakooli (edaspidi Kool) nimi on eesti keeles Tartu Erakool, lühendina TERA. Inglise keeles kasutatakse nime Tartu Private School.

 

1.2.     Asukoht

 

Kooli asukoht on Tartu linn ja Elva linn, Eesti Vabariik.

 

1.3.     Kooli liik ja hariduse liigid

 

Kool on erapõhikool, mis annab põhiharidust statsionaarses õppes. Kooli juures tegutsevad õppekava välised tasulised pikapäeva- ja koolieelikute ettevalmistusrühmad.

1.4.     Õiguslik seisund

 

Kool on MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Seltsi (edaspidi Selts) asutus, mis juhindub oma tegevuses seadustest, teistest õigusaktidest, Seltsi põhikirjast ja oma põhikirjast.

 

1.5.     Sümboolika

 

Koolil on oma sümboolika ja koolivorm.

 

 1. TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

 

2.1. Kooli eesmärgiks ja ülesandeks on heatasemelise ja kaasaegse hariduse andmine lapsesõbralikus ja õpetajat väärtustavas keskkonnas vastavalt väljastatud koolituslubadele, juhul kui koolitusloa olemasolu on seadusest tulenevalt vajalik.

 

 1. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUSE ALUSED

 

3.1.     Õppekeel ja asjaajamiskeel

 

Kooli õppekeeleks ja asjaajamiskeeleks on eesti keel.

 

3.2.     Õppekava

 

3.2.1.  Õppetöö toimub Põhikooli ja gümnaasiumiseadusest lähtuva põhikooli riikliku õppekava nõuetele vastavalt koostatud ja Seltsi poolt kinnitatud õppekava alusel.

 

3.2.2. Sõltuvalt õpilaste vajadusest saada eriõpet, võib Kool konkreetsele õpilasele määrata individuaalse õppekava või määrata ta ajutisele koduõppele .

 

3.3.     Õppeaasta

 

3.3.1. Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

 

3.3.2. Õppeaasta koosneb kolmest hindamisperioodist (kokku 175 õppepäeva aastas) ja koolivaheaegadest.

 

3.3.3. Õppetunni pikkus, vahetundide pikkused, päeva- ja nädalakoormused on sätestatud kooli päevakavas vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nõuetele õppetunni ja vahetunni pikkusele ning päeva- ja nädalakoormusele.

 

3.4.     Õpilaste arv

 

Õpilaste arvu Kooli klassis määrab Nõukogu arvestades õigusaktides sätestatud piiranguid. Klasside õpilaste arv on piiratud 18 kuni 22 õpilasega.

 

3.5.     Kasvatuskorraldus

 

Kooli kasvatuskorralduse aluseks on Nõukogu poolt kehtestatud Kooli Kodukord. Kodukorras on sätestatud õpilaste õigused ja kohustused, samuti muud Kooli korraldusega seonduvad küsimused.

 

 

 1. ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMISE, KOOLIST VÄLJAARVAMISE JA KOOLI LÕPETAMISE KORD

 

4.1.     Kooli vastuvõtmine

 

4.1.1.         Õpilaste vastuvõtmine põhikooli toimub Direktori otsusel õpilaskandidaadi ja lapsevanemaga toimunud vestluse alusel Direktori poolt kehtestatud mõistliku tähtaja jooksul.

 

4.1.2.         Kooli esimese klassi õpilaseks saab kandideerida laps, kes saab seitsmeaastaseks jooksva aasta 01. oktoobriks. Nimetatust noorem laps saab kandideerida Kooli esimese klassi õpilaseks üksnes Direktori nõusolekul.

 

4.1.3.         Õpilase saamiseks kooli õpilaseks esitab õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja:

 

(1)       taotluse;

 

(2)       lapse sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi;

 

(3)       täidetud ankeedi;

 

(4)       oma isikut tõendava dokumendi või selle kinnitatud ärakirja;

 

(5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

 

4.1.4.         Õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja ja Seltsi vahel sõlmitakse leping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel.

 

4.1.5.         Õpilane võetakse Kooli vastu Direktori otsusel ja väljastatakse õpilaspilet, lähtudes toimunud vestluse tulemustest ning eeldusel, et Seltsi ja õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja vahel on jõustunud punktis 4.1.4. nimetatud leping.

 

4.2.     Koolist väljaarvamine

 

4.2.1.  Õpilane arvatakse Koolist välja Direktori otsusel, kui

 

(1)       õpilane või õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja on kahjustanud Kooli au;

 

(2)      õpilane ei soovi ja tal puudub valmidus hariduse omandamisel                 säilitada rahuldavat õppeedukust;

 

(3)       õpilane rikub korduvalt Kodukorda;

 

(4)       õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja on esitanud vastava kirjaliku avalduse;

 

(5)       õppetasu maksmisega on viivitatud rohkem kui kolm kuud arvates õppetasu maksmise tähtpäevast ja Seltsile ei ole esitatud õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja põhjendatud avaldust õppetasu maksmise tähtaja pikendamiseks või õppetasu maksmise kohustusest osaliselt või täielikult vabastamiseks, või kui selline avaldus on jäetud rahuldamata;

 

(6)       õpilane lõpetab Kooli.

 

4.2.2.  Direktori otsuse peale õpilase Koolist väljaarvamise kohta, välja arvatud punktides 4.2.1.(4) ja 4.2.1.(6) nimetatud juhtudel, võib esitada kaebuse Nõukogule kümne päeva jooksul arvates õpilase lapsevanemale või seaduslikule esindajale otsuse teatavakstegemise päevast. Nõukogu lahendab Koolist väljaarvamise otsusele esitatud kaebuse ühe kuu jooksul arvates selle esitamisest.

 

4.2.3.  Õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja ja Seltsi vahel sõlmitud leping lõpeb kümnendal päeval arvates õpilase Koolist väljaarvamise otsuse teatavaks tegemisest, kui otsusele esitati kaebus Nõukogule, siis päeval, millal Nõukogu otsustas jätta kaebuse rahuldamata.

 

4.2.4.  Õpilase põhikoolist väljaarvamise korral, välja arvatud punktis 4.2.1.(6) nimetatud juhul, väljastab Kool väljaarvatud õpilasele järgmised dokumendid:

 

(1)       lahkumisel õppeaasta algul – lõpetatud klassi tunnistuse, väljavõtte õpilasraamatust ja tervisekaardi;

 

(2)       lahkumisel õppeveerandi lõpul – klassitunnistuse, millele on kantud jooksval õppeaastal lõpetatud õppeveerandite hinded ja arsti teatise õpilase tervise kohta;

 

(3)       lahkumisel õppeveerandi kestel – jooksva õppeveerandi hinnetelehe ja punktis 4.2.4.(2) nimetatud dokumendid.

 

4.3.     Kooli lõpetamine

 

4.3.1.  Kooli lõpetamiseks peab õpilane täitma kõik Kooli õppekavaga kehtestatud nõuded ning põhikooli lõpetamiseks sooritama lõpueksamid.

 

4.3.2. Kooli lõpetamisel antakse õpilasele Kooli poolt õppenõukogu otsusel välja põhikooli lõputunnistus.

 

 1. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

5.1.     Õpilase õigused

 

Õpilasel on alljärgnevad põhilised õigused:

 

(1)       kasutada õppetöö ajal Kooli kasutuses olevaid õppevahendeid ning õppetööks vajalikke ruume;

 

(2)       nõuda õppekavast kinnipidamist;

 

 • kasutada riigi- ja kohaliku omavalitsuse poolt õpilastele antavaid soodustusi.

 

 • Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda 
õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

 

5.2.     Õpilase kohustused

 

Õpilasel on alljärgnevad põhilised kohustused:

 

(1)       käituda vastavalt headele kommetele;

 

(2)       kasutada õppevahendeid ning õppetööks vajalikke ruume vastavalt nende otstarbele;

 

(3)       osa võtta õppekavas ettenähtud õppetundidest ning ettenähtud ajal sooritada vastavad õppeülesanded;

 

(4)       järgida kodukorra eeskirju.

 

5.3.     Õpilase muud õigused ja kohustused

 

Lisaks punktides 5.1. ja 5.2. sätestatud õpilase põhilistele õigustele ja kohustustele sätestatakse õpilase õigused ja kohustused Nõukogu poolt kehtestatavas Kodukorras, mis on õpilasele järgimiseks kohustuslikud.

 

 1. KOOLI JUHTIMINE

 

6.1.     Kooli juhtimisorganid

 

Kooli juhtimisorganiteks on:

 

 • Kooli Nõukogu;

 

 

6.2.     Nõukogu

 

6.2.1.  Nõukogu on kollegiaalne otsustusorgan, mis koosneb viiest liikmest, kes valitakse kolmeks (3) aastaks.

 

6.2.2.  Nõukogusse kuuluvad:

 

 • Direktor;

 

 • üks (1) pedagoogide esindaja, kes valitakse Kooli pedagoogide poolt;

 

 • üks (1) lastevanemate esindaja, kes valitakse Kooli lastevanemate üldkoosoleku poolt;

 

 • kaks (2) Seltsi esindajat, kes määratakse Seltsi poolt.

 

6.2.3. Nõukogu liikmed kutsub tagasi neid valinud või määranud organ.

 

6.2.4.  Nõukogu pädevuses on:

 

(1)       Seltsile kinnitamiseks Kooli põhikirja ja õppekava muudatusettepanekute esitamine;

 

(2)       Kooli arengukava esitamine seltsile kinnitamiseks ning Direktori iga-aastase erakooli arengukava täitmise ülevaate ärakuulamine ja hindamine;

 

(3)       Kooli eelarve esitamine kinnitamiseks Seltsile ning Direktori ülevaadete ärakuulamine kooli eelarve, Seltsi majandusaasta aruande ja vahearuannete kohta;

 

(4)       Seisukoha andmine muudes küsimustes, mis seaduste ja käesoleva põhikirja alusel kuuluvad tema pädevusse;

 

(5)       Kooli kodukorra kinnitamine;

 

(6)       Koolile sotsiaalse ja majandusliku toetuse organiseerimine

 

(7)   Kooli õppenõukogu ülesannete ja töökorra kehtestamine vastavuses Erakooliseaduse ja haridus- ja teadusministri määrustega.

 

6.2.5. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe Seltsi esindajate seast ja tema pädevuses on:

 

 • Nõukogu tegevuse korraldamine;

 

 • Kooli strateegiline juhtimine;

 

 • Kooli eelarve ettevalmistamine, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise tagamine;

 

 • Personali-, koolitus- ja ja partnerlepingute sõlmimine;

 

 • Seltsi otsuste elluviimine;

 

 • Muud Seltsi ja kooli põhikirjast tulenevad küsimused.

 

6.2.6   Nõukogu esimehel on õigus oma pädevuse piires välja anda käskkirju, mis on kooli töötajatele järgimiseks kohustuslikud.

 

6.2.7.  Nõukogu esimehel on õigus riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes esindada Kooli Seltsi nimel 6.2.5. sätestatud punktides.

 

6.3.     Direktor

 

6.3.1.  Direktor juhib Kooli, järgides Seltsi ja Nõukogu seaduslikke korraldusi. Direktori määrab ja kutsub tagasi Selts. Direktoriga sõlmib töölepingu Selts tähtajatult. Direktor on aruandekohustuslik Seltsi ees.

 

6.3.2.  Direktoriks võib määrata vaid isiku, kellel on Kooli juhtimiseks vajalik haridus, kogemused ja laitmatu reputatsioon ning kes vastab seadustest ja haridus- ja teadusministri määrustest tulenevatele nõuetele..

 

6.3.3.  Direktori pädevuses on üldjuhul järgmiste küsimuste lahendamine:

(1)       Kooli üldseisundi ja arengu tagamine ning rahaliste vahendite sihipärane ja otstarbekas kasutamine;

 

(2)       Seltsi ja Nõukogu otsuste elluviimine;

 

(3)     õpilaste vastuvõtmine ja väljaarvamine;

 

(4)       Kooli õppe- ja kasvatustöö korraldamine;

 

(5)       juhib Kooli õppenõukogu tööd;

 

(6)       muud Kooli õppetööga seonduvad küsimused.

 

6.3.4.  Direktoril on õigus oma pädevuse piires välja anda käskkirju, mis on kooli töötajatele ja õpilastele järgimiseks kohustuslikud.

 

6.3.5.  Direktoril on õigus riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes esindada Kooli Seltsi nimel 6.3.3. sätestatud punktides.

 

 1. PEDAGOOGID JA TEISED KOOLI TÖÖTAJAD

 

7.1.     Pedagoogi töölevõtmine

 

Nõukogu esimees võtab tööle või vabastab töölt pedagooge. Vaidlused seoses pedagoogide tööle võtmise või nende vabastamisega lahendab Nõukogu istung.

 

7.2.     Teiste Kooli töötajate töölevõtmine

 

Kooli töötajate, kes ei ole pedagoogid, töölevõtmise ja töölt vabastamise otsustab Nõukogu esimees.

 

7.3.     Pedagoogide ja teiste kooli töötajate õigused ja kohustused

 

 • Kooli pedagoogidel ja teistel töötajatel on õigus nõuda tööks vajalike tingimuste, sealhulgas õppetööks vajalike ruumide, õppevahendite ning tehniliste abivahendite olemasolu;

 

 • Pedagoogidel on õigus ja kohustus end erialaselt täiendada.

 

 • Pedagoogidel ja teistel kooli töötajetel on lisaks punktides 7.3.1 ja 7.3.2 muud töölepingus ja koolipidaja poolt kehtestatud töökorralduse reeglites sätestatud õigused ja kohustused.

 

 

 1. ÕPPETASU KEHTESTAMISE, SELLEST VABASTAMISE, SOODUSTUSTE JA ÕPPETOETUSTE MÄÄRAMISE ALUSED JA KORD

 

8.1.     Õppetasu kehtestamise, sellest vabastamise, õppetasu soodustuste ning õppetoetuste maksmise korra kehtestab Selts.

 

8.2. Õppetasu suuruse algavaks õppeaastaks kehtestab Selts lähtuvalt kooli eelarvest hiljemalt 3 kuud enne õppeaasta algust.

 

8.3.     Nõukogul on õigus Direktori ettepanekul ja õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja avalduse alusel teha soodustusi õppetasu maksmisel, sealhulgas on Nõukogul õigus õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja vabastada osaliselt või täielikult õppetasu maksmise kohustusest või ajatada õppetasu maksmine. Õppetasuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võetakse arvesse õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja perekonna majanduslikku seisundit ja õpilase õppeedukust.

 

8.4. Õppetoetuste maksmiseks teeb Seltsile ettepaneku Nõukogu kaks korda õppeaastas Direktori, pedagoogide, lapsevanemate või õpilaste ettepanekul. Õppetoetuse maksmisel võetakse arvesse õpilase õppeedukust, osalemist kooli esindamisel ja tutvustamisel.

 

8.5 Punktides 8.3. ja 8.4. toodud erisustest teatatakse lapsevanemale või õpilase seaduslikule esindajale hiljemalt kahe nädala jooksul pärast otsuse tegemist.

 

 1. KOOLIS TOIMUVA ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDAMISE ALUSED

 

9.1. Kool võib korraldada õppekavavälist tegevust, milles osalemine ja mille kaasrahastamine toimub õpilase või tema vanema nõusolekul.

 

9.2      Õppekavavälises tegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringid ja stuudiod.

 

9.3.     Õppekavavälist tegevust kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.

 

9.4.     Kool võib osutada järgmisi teenuseid:

9.4.1.  kooli kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine;

9.4.2.   pedagoogilise tegevusega seotud ürituste ja koolituste korraldamine.

 

 1. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

 

10.1.  Koolil on oma eelarve.

 

10.2.  Kooli eelarve tulud moodustuvad õppetasudest, eraldistest riigi- jvalla- või 
linnaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning käesolevas põhikirjas sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

 

10.3. Kooli pidaja korraldab majandamist lahus kooli pidaja teiste asutuste ja

ettevõtete majandamisest.

 

10.4. Kooli asjaajamine tugineb pidaja poolt kinnitatud “Asjaajamiskorrale”.

 

10.5. Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja hoidmisel lähtub kool seadustes ja määrustes esitatud nõuetest.

 

 

 1. KOOLI TEGEVUSE LÕPETAMINE

 

11.1.   Kooli tegevuse lõpetamise alused

 

Kooli kui Seltsi asutuse tegevuse lõpetamine toimub, kui

 

(1)       Selts võtab vastu otsuse, et erakooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;

 

(2)       Seltsi vastu on algatatud likvideerimismenetlus

 

 • Koolil puudub kuue kuu jooksul koolitusluba

 

 • Lõpetamine on seadusega ette nähtud.

 

11.2.   Kooli tegevuse lõpetamise kord

 

11.2.1.Kooli tegevus lõpetatakse Seaduses sätestatud korras Seltsi üldkoosoleku otsuse alusel.

 

11.2.2.Kooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele,    lapsevanematele, või nende esindajatele, töötajatele ja Haridusministeeriumile vähemalt 6 (kuus) kuud ette.

 

11.2.3. Selts korraldab õpilastele võimaluse jätkata õpinguid          vastava taseme hariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses.

 

 1. PÕHIKIRJA MUUTMINE

 

 1. Erakooli põhikirjas muudatuste tegemise kinnitamine on Seltsi pädevuses.

 

 • Ettepanekuid Seltsile põhikirja muutmiseks on õigus teha Direktoril ja Nõukogul.

 

Käesolev põhikiri on kinnitatud MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Selts juhatuse poolt 16. mail 2016. aastal Tartus.